Política de Privacitat de la Plataforma Compra 08840


Responsable Del Tractament:

Entitat: Ajuntament de Viladecans.

CIF: P0830200B

Adreça postal: Carrer Jaume Abril, 2. 08840 Viladecans

Adreça electrònica: dpd@viladecans.cat

L'Ajuntament de Viladecans com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals, i per la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), l'informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d'índole tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.Finalitat Del Tractament

Les seves dades personals només s'utilitzaran per a les següents finalitats: 

Utilitzar les seves dades per a respondre a les consultes o proporcionar informacions requerides per l'Usuari.

Utilitzar les seves dades per a contactar-li per via electrònica, per a obtenir la seva opinió sobre el servei prestat.

Notificar-li canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de cookies.

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l'assumpte "Baixa" en dpd@viladecans.cat

 

D'acord amb la LSSICE, L'Ajuntament de Viladecans no realitza pràctiques d’SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà de l'Ajuntament de Viladecans l'usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per a rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació entre nosaltres o exerceixi el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinades dades personals identificatives i del trànsit durant el termini màxim de 5 anys per al cas que fos requerit pels Jutges i Tribunals o per a incoar accions internes derivades de l'ús indegut de la plataforma.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

 

Legitimació Del Tractament

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per a dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà en el moment del marcat de la casella corresponent a l'hora de recollir les seves dades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del Prestador. 

En els casos en què existeixi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l'existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

 

Comunicacions

Qualsevol comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d'informació de l'Ajuntament de Viladecans. En acceptar les presents condicions, termes i polítiques, l'Usuari consent expressament al fet que l'Ajuntament de Viladecans dugui a terme les següents activitats o accions, excepte que l'Usuari indiqui el contrari:

L'enviament de comunicacions per qualsevol mitjà habilitat informant els Usuaris dels serveis, promocions, notícia, i una altra informació sobre els serveis i productes relacionats amb l'activitat.


Mitjans Oficials De Comunicació

S'informa l'usuari que els mitjans habilitats per l'Ajuntament de Viladecans per a comunicar-se són els habilitats en la pàgina web de l'Ajuntament i en la seu electrònica a més de les nostres oficines d'atenció al ciutadà. 

Si vostè remet informació personal a través d'un mitjà de comunicació diferent dels indicats en aquest apartat, l'Ajuntament de Viladecans quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

 

Destinataris De Cessions O Transferències

L'Ajuntament de Viladecans duu a terme una cessió o comunicació de dades per a la gestió del servei a les empreses Correos i INCUBOUT, SL.

En el marc del present servei no està prevista la cessió de dades internacional fora de la Unió Europea.

L'Ajuntament de Viladecans comunicarà qualsevol altra cessió o comunicació de dades diferent de la indicada que fos necessària per al manteniment i la gestió del servei.

El Prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d'una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d'algun delicte per part de l'usuari. La informació facilitada serà solament la que disposi en aquest moment el prestador.

 

Drets Dels Interessats

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l'exercici dels següents drets davant l'Ajuntament de Viladecans presentant un escrit a l'adreça postal de l'encapçalament o enviant un correu electrònic a dpd@viladecans.cat, indicant com a Assumpte "LOPD, Drets ARC", i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets:

Dret d'accés: permet a l'interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

Dret de rectificació: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets. 

Dret de supressió: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequats o excessius.

Dret d'oposició: dret de l'interessat al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en aquest.

Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament. 

Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l'interessat, a fi que aquest pugui transmetre-les a un altre responsable, sense impediments.

Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils): dret a no ser objecte d'una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades.

 

Informació Addicional

Informació que recaptem

Obtenim informació mitjançant el formulari de subscripció on figura la informació mínima i indispensable per a la gestió del servei. En aquest formulari vostè facilitarà les següents dades: nom, cognoms, e-mail. Per a poder gestionar els enviaments haurà de facilitar a més les següents dades: telèfon, adreça postal.


Mesures De Seguretat

Les dades que ens faciliti seran tractats de manera confidencial. El Prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb l'estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d'integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.


Canvis en la present política de privacitat

L'Ajuntament de Viladecans es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.


Legislació

Amb caràcter general les relacions entre l'Ajuntament de Viladecans amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats contenciosos administratius amb competència en l'àmbit territorial de Viladecans.