Condicions Generals del Servei Compra 08840

Les presents condicions s'aplicaran a la venda dels productes efectuada mitjançant www.compra08840.com (d'ara endavant "Plataforma"), actuant l'Ajuntament de Viladecans en qualitat de mer intermediari en nom i per compte dels Venedors d'aquests productes.

S'entendrà per client la persona que accedeix a la Plataforma i procedeix a la compra d'un producte(s) dels venedors mitjançant aquesta. El client, és una persona física, haurà de tindre divuit (18) anys o més, i tindre plena capacitat d'obrar per subscriure contractes vinculants.


Objecte i generalitats

L'Ajuntament de Viladecans posa en marxa la Plataforma Compra08840 en endavant "la Plataforma" o "Compra 08840") un mercat virtual (MarketPlace) que permetrà als clients posar-se en contacte a través de la seva intermediació amb els venedors professionals, també inscrits en la Plataforma amb el fi de comprar els productes que aquests proposin amb un preu tancat.

L'ús d'aquesta plataforma implica l'acceptació plena per part del client, abans de efectuar el pagament de compra de qualsevol producte, de totes les Condicions Generals de la Plataforma cada cop que el client accedeixi a aquesta, per la qual cosa si no està en acord amb qualsevol de les condicions aquí establertes, no haurà de fer ús d'aquesta Plataforma.

L'Ajuntament de Viladecans es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les presents Condicions Generals i qualsevol altres condicions generals o particulars, reglaments, instruccions o avisos que es puguin aplicar. A més, l'Ajuntament de Viladecans es reserva el dret a suspendre, interrompre o deixar d'operar en la Plataforma en qualsevol moment.

L'Ajuntament de Viladecans actua en nom i per compte dels venedors oferents. L'Ajuntament de Viladecans únicament intervé com mer intermediari en el perfeccionament de les operacions de venda realitzades directament entre els clients i els venedors a través de Compra08840. Per tant, l'Ajuntament de Viladecans no és l'oferent, ni el client ni el venedor dels productes oferts a la Plataforma, sinó que els mateixos són oferts i venuts directament pels seus venedors. El venedor és el responsable d'emetre, a sol·licitud del client, la factura corresponent a les compres realitzades.


1.1. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

El servei es constitueix d'un conjunt d'eines que permeten als clients comprar en la Plataforma i adquirir productes de diferents Venedors.

El client podrà comprar qualsevol producte que estigui a la venda en aquesta plataforma sempre que estigui disponible i en estoc.

Per poder fer una compra de Productes a la Plataforma, el client té diferents opcions:

- Client no registrat: El client podrà fer la compra de productes sense necessitat de registrar-se en la Plataforma a través del formulari i actuant com "Client no registrat".

- Client registrat: El client podrà fer la compra de productes registrant-se en la Plataforma a través del formulari de registre proporcionat.

El client tindrà l'opció de registrar-se tan al final del túnel de compra com en qualsevol moment, sense necessitat de fer una compra.

La(s) claus(s) d'accés a la Plataforma, és estrictament confidencial. El client serà responsable de la custòdia de la(s) clau(s) d'accés i es compromet a adoptar les mesures necessàries per evitar el coneixement o ús no autoritzat d'aquelles.

El client s'obliga a exonerar l'Ajuntament de Viladecans de qualsevol responsabilitat que li fos exigida per ús no autoritzat o fraudulent de la(s) clau(s) d'accés, si tal circumstància s'hagués produït per l'incompliment de les obligacions de custòdia i seguretat de la(es) citada(es) clau(s) per part del client.

El client accepta expressament equiparar jurídicament l'ús de la(es) clau(s) d'accés a la Plataforma a la seva firma, de manera que les operacions realitzades es consideraran, en tot cas, vàlides i s'entendrà que han sigut cursades pel client, produint plens efectes jurídics.

En qualsevol cas, el client confirma que les dades que incorpori al sistema per completar el procés de contractació del Servei son veraces i estàn actualitzades.

Per defecte, els usuaris de la Plataforma tindran accés al contingut que estarà classificat tenint en compte les valoracions dels compradors situant-se en primeres posicions els millors valorats.

Aquesta classificació pot modificar-se utilitzant els diferents filtres de la pàgina web.


1.2. TRAMITACIÓ DE LES COMANDES

Els productes seran presentats i posats a disposició del Client a la Plataforma amb una descripció que informa el Client de les seves característiques essencials del producte i el seu preu. Tant la descripció com el preu assenyalat seran establerts pels venedors sota la seva única responsabilitat.

Els productes que es desitgin adquirir hauran de ser seleccionats i afegits a la cistella de compra, mitjançant un clic sobre la icona corresponent.

En la cistella de compra es podran afegir unitats de l'article o articles seleccionats.

Una vegada decidits els productes per comprar, el client passarà al següent pas per adquirir-los bé com a Client no registrar o com a Client registrat (vegeu punt 1.1.)

Prèviament a la inclusió de les seves dades personals, haurà d'haver llegit i acceptat la clàusula relativa a les dades de caràcter personal i les condiciones de venda mitjançant la marcació d'una casella establerta a l'efecte.

A continuació se sol·licitaran les dades personals que s'incorporaran a la nostra base de dades amb l'objectiu de poder processar la comanda i facilitar l'entrega de la compra. Les dades personals han d'indicar-se amb tota exactitud per evitar confusions o incidències en l'enviament del(s) producte(s) adquirits.

Aquestes dades són: nom, cognoms, email, telèfon i direcció postal.

Un cop complimentada la fulla de comanda, s'hi haurà de marcar la casella d'acceptació de les condicions de venda i política de protecció de dades, i haurà de ser confirmada la comanda fent clic en "confirmar i pagar comanda".

Pels pagaments amb targeta de crèdit o dèbit o moneda Vilawatt, el carreg es realitzarà en línia, és a dir, en temps real, a través de la passarel·la de pagament de l'entitat financera corresponent, un cop s'hagi comprovat que les dades comunicades són correctes. Confirmada la transacció, es remetrà un missatge de correu electrònic (indicat anteriorment pel Client) en el transcurs de 24 hores, on se l'informarà de la disponibilitat o no del(s) producte(s) sol·licitat(s) i confirmar així ela comanda, que serà carregada al Client segons la forma de pagament acordada en el moment de la compra- Si la comanda es confirma, vindrà informada en l'email amb una descripció d'aquesta i el número de comanda que garanteix que la compra ha sigut realitzada correctament. La no recepció d'aquest missatge es pot deure a un problema transitori de comunicacions en la xarxa o a algun error d'escriptura en la direcció del correu electrònic comunicat. En ambdós casos, és aconsellable que el client contacti amb hola@compra08840.com.

En el cas que el Client fos Registrat, la comanda quedarà guardada en la Seva Àrea Privada, en la que podrà accedir amb el Client i contrasenya proporcionats en el registre. Si el Client no és registrat, amb l'email indicat en la compra del(s) producte(s) se li enviarà el número de comenda i seguiment dels seus enviaments per tindre'ls localitzats.

L'Ajuntament de Viladecans informarà el Venedor de la part de la comanda que l'incumbeix, ja que la Plataforma permet la compra de productes de diversos Venedors en la mateixa comanda.

En cas de rebuig de la comanda per part del Venedor, el Venedor és l'únic responsable.

El Venedor es compromet a què l'estoc de productes ficat a disposició del Client en la Plataforma estigui actualitzat.

Els productes comprats pel Client seran expedits pel Venedor utilitzant l’etiqueta d’enviaments que processarà  través de la seva àrea de gestió.

Els productes comprats pels Clients seran expedits pel Venedor utilitzant l’etiqueta d’enviaments que processarà a través de la seva àrea de gestió privada.

Els clients, així mateix, podran realitzar comandes de diferents Venedors els quals s'agruparan en una única cistella de compra rebent informació de l'estat de les diferents comandes associades a aquesta compra, així com les diferents opcions d'entrega. Sigui enviament o recollida en tenda.1.3. AVALUACIÓ DELS VENEDORS  

L'Ajuntament de Viladecans posa a disposició dels Clients mitjans que els permeten avaluar els venedors i els productes pulicats per aquests rere la confirmació de la recepció dels productes sol·licitats.

La valoració es realitza seguint criteris d'avaluació i per assignació d'estels pels Clients podent puntuar de 0 a 5 estels. A aquest respecte, l'Ajuntament de Viladecans no s'asseguren cap control de la valoració realitzada pels Clients; tan sols s'emmagatzema en la Plataforma. Però pot haver d'eliminar sense previ avís tota valoració sobre el contingut que se li hagi assenyalat com il·lícita o no s'ajusti a la moral, costum o ordre públic. Les avaluacions deixades pel client, així com els pseudònims, seran visibles per qualsevol visitant de la Plataforma.


1.4. PREUS I MITJANS DE PAGAMENT

1.4.1. Els preus dels productes es mostraran amb l'IVA inclòs. Prèviament a l'inici del procediment de compra de la comanda, s'indicarà el preu final de la comanda completa, inclosos els impostos, els increments o descomptes que siguin d'aplicació en la seva oferta i les despeses addicionals que en el seu cas li siguin repercutits.

La realització de la comanda mitjançant la complementació del formulari de compra, implica la conformitat amb el preu oferit i amb les condicions de venda vigents en aquest moment concret. Un cop formalitzada la comanda, s'entendrà perfeccionada la compra en ple dret, amb totes les garanties legals que emparen al consumidor adquirent, i des d'aquest instant els preus i condicions tindran caràcter contractual, i no podran ser modificats sense l'exprés acord d'ambdós contractants.

1.4.2. Els clients compraran els Productes en la Plataforma pagant amb targeta de dèbit, crèdit o amb la moneda Vilawatt.

1.4.3. S'ha de tindre en compte que de vegades poden ocorre retards en el procés de pagament i operacions; el que pot traduir-se en retards de fins a seixanta (60) dies hàbils en el cobrament en el seu comte bancària o en el càrrec de la seva targeta de crèdit o dèbit. El càrrec que el Client veurà en l'extracte de la seva targeta apareixerà a nom d'INCUBOUT – VILADECANS.

Els cobraments per targeta es realitzen per l'empresa:

Incubout SL

Moll de la Marina 3

08005 Barcelona

CIF: B63286728

1.4.4. El client podrà sol·licitar factura directament al Venedor.

1.4.5. En cas de no execució de la Comanda per part del Venedor per no trobar-se disponible el producte comprat/contractat, el Client haurà de ser informar d'aquesta falta de disponibilitat i haurà de poder recuperar sense cap demora indeguda les sumes que hagi abonat en virtut del mateix. La quantitat a recuperar serà l'import del producte que no estigui disponible en la Plataforma En el cas que els Clients realitzin una comanda múltiple (diversos productes) se li retornarà únicament l'import del producte fora d'estoc.

1.4.6. A causa de les pràctiques bancàries habituals, un cop s'hagi realitzat una comanda mitjançant una targeta de crèdit o dèbit i el pagament hagi sigut autoritzat, l'emissora de la targeta de titularitat del Client retindrà l'import total de la Comanda. Si la Comanda és rebutjada posteriorment pel Venedor o cancel·lada per qualsevol altra raó, l'entitat emissora de la targeta no realitzarà la transferència pel pagament de la Comanda, i en el seu lloc alliberarà la quantitat corresponent de nou en el compte del titular de la targeta. Això pot durar entre 3 i 5 dies hàbils (o més, depenent de l'entitat emissora de la seva targeta). El client accepta que ni l'Ajuntament de Viladecans ni el comerç corresponent són responsables d'un possible retard per part de l'entitat emissora de la targeta de titularitat del Client en alliberar l'import del seu comte.


1.5. SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT

1.5.1. El servei d'Atenció al Client de compra08840 tractarà de resoldre qualsevol problema que pogués tindre el Client amb la seva Comanda. El Client pot posar-se en contacte amb el Servei d'Atenció al Client escrivint per correu electrònic a l'email: hola@compra08840.com o bé mitjançant el formulari de contacte que proporciona l'ajuntament de Viladecans a través de la seva web.

D'aquesta forma, si té qualsevol problema amb el mateix, pot posar-se en contacte amb el nostre Servei d'Atenció al Client segons es descriu en el paràgraf anterior i un dels nostres Assessors d'Atenció al Client intentarà posar-se en contacte amb el Venedor amb el fi de donar seguiment a la seva sol·licitud.

Normes de conducta

Perquè l'ús dels recursos que li ofereix la Plataforma sigui compatible amb els objectius d'aquesta i, al mateix temps, resulti respectuós amb la resta de Clients i amb tercers aliens d'aquesta, serà necessari que el client observi les següents normes de conducta:

2.1. Amb respecte els continguts que el Client incorpori a la Plataforma i els missatges que remeti als Venedors o a altres Clients de la mateixa:

2.1.1. Haurà d'assegurar-se que compta amb els drets i/o permisos necessaris per incorporar i compartir aquests continguts en l'àmbit de la Plataforma. En particular, no incorporarà continguts que facin referència a dades personals d'altres Clients de la Plataforma o de tercers sense comptar amb el consentiment dels afectats.

2.1.2. S'abstindrà d'incorporar continguts o de dirigir missatges a Venedors o a altres Clients de la Plataforma:

(i) Que resultin contraris a la llei, a la moral, a les bons costums, a l'ordre públic establert o amb finalitats il·lícites, prohibides o que puguin ser lesives als drets i interessos d'altres Clients de la plataforma o de tercers.

(ii) Que, sense estar compromesos en l'apartat anterior, puguin considerar-se com un tracte difamatori, vexatori, o simplement desconsiderat per persones o institucions; o d'alguna forma puguin identificar amb suposats de discriminació de les persones per qualsevol raó del seu naixement, raça, origen ètnic, sexe, religió, opinió qualsevol altre circumstància personal o social.

(iii) Que qüestionin o posin en dubte el bon nom, la professionalitat i/o projecció social de les activitats desenvolupades per l'Ajuntament de Viladecans. En particular, no podrà utilitzar-se la Plataforma per canalitzar queixes o reclamacions relacionades amb els productes i serveis que realitzi l'Ajuntament de Viladecans.

2.1.3. No copiarà, ni distribuirà els continguts incorporats per altres Clients de la Plataforma fora de l'àmbit d'aquesta, salvat d'aquells casos que estigui expressament permès per haver-se habilitat la funcionalitat "compartir" o similar.

2.1.4. No recopilarà ni emmagatzemarà informació personal d'altres Clients de la Plataforma o de tercers, ni els comunicarà a tercers. En particular, els Clients s'hauran d'abstenir d'assetjar o molestar a altres Clients de la Plataforma o a tercers.

2.1.5. Notificarà, sense demores indegudes, la presència en la Plataforma de qualsevol informació i contingut que infringeixi el disposat en les condicions generals d'ençà que tinguin coneixement d'allò mitjançant la funcionalitat habilitada a tal efecte en l'entorn de la Plataforma, junt amb cada una de les promocions i els seus comentaris, o bé notificant-ho a l'Administrador de la Plataforma a través de l'email hola@compra08840.com. L'ajuntament de Viladecans es reserva el dret a eliminar o modificar continguts que consideri indeguts o il·legals.

2.2. Amb respecte dels recursos tecnològics de la Plataforma.

No deuran fer un ús dels mateixos de forma que es puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la Plataforma i/o impedir l'ús normal de la mateixa per part de la resta dels Clients de la Plataforma.

2.3. Respecte a les marques, logos i altres signes distintius incorporats a la Plataforma i de l'ajuntament de Viladecans, haurà d'abstenir-se de copiar-los, reproduir-los i distribuir-los fora de l'àmbit de la Plataforma.

2.4. L'Ajuntament de Viladecans es reserva el dret a adoptar les mesures legals oportunes per evitar aquest tipus de conducta.

 

Protecció de dades i Propietat Intel·lectual

3.1 PROTECCIÓ DE DADES

L'Ajuntament de Viladecans tractarà les seves dades personals amb la finalitat de tramitar i gestionar les seves comandes, avaluar la qualitat dels serveis oferits i la remissió de comunicacions comercials que poguessin ser del seu interès.

La base d'aquest tractament és l'execució d'un contracte en el cas de la tramitació de la comanda; el consentiment en el cas de la remissió de comunicacions comercials i publicacions de la seva avaluació de qualitat de productes adquirits en la Plataforma i l'interès legítim en la realització d'enquestes de satisfacció respecte a els seus productes i serveis.

Li recordem que podrà exercir els seus drets d'accés, supressió, rectificació, limitació, oposició i portabilitat com s'explica en la informació addicional que pot trobar en el següent enllaç.


3.2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Amb el fi de promocionar els productes oferits pel Venedor en la Plataforma

www.compra08840.com, el venedor autoritza a l'Ajuntament de Viladecans l'ús de les marques, logos, noms comercials, dibuixos, signes, etc. dels productes oferits en la Plataforma.

A més, el Venedor reconeix la titularitat de l'Ajuntament de Viladecans sobre tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial respecte a la gestió de la Plataforma www.compra08840.com

L'Ajuntament està autoritzat pel venedor a la difusió de la informació publicada. És responsabilitat del Venedor disposar de les autoritzacions corresponents per difondre en plataformes de comerç electrònic i en espais físics com tendes i comerços, així com per cedir-les per l'ús d'aquestes.


3.3. EXCLUSIONS DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

L'Ajuntament de Viladecans no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat de la Plataforma o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, encara d'haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho. Així mateix, l'Ajuntament de Viladecans no es fa responsable del servei que el Venedor dóna al client.


3.4. MODIFICACIONS


L'Ajuntament de Viladecans es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a la Plataforma, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presentin a través de la mateixa com la forma en què aquesta apareguin prestats o localitzats en la Plataforma.

 

3.5. ENLLAÇOS

En el cas que en nom de domini es disposessin enllaços o hipervíncles a altres llocs d'Internet, l'ajuntament de Viladecans no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs ni continguts.

En cap cas l'Ajuntament de Viladecans assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç que pertanyi a un lloc aliè a la Plataforma, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa de qualsevol material o informació continguda en cap dels enllaços o altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.
3.6. DRET D'EXCLUSIÓ

L'Ajuntament de Viladecans es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a la Plataforma i/o els serveis oferits sense necessitat de previ avís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells clients que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

 

3.7. GENERALITATS

L'Ajuntament de Viladecans perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de la Plataforma exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.


3.8. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ

L'Ajuntament de Viladecans podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent segudament publicades com apareixen aquí. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents dins que siguin modificades per altres degudament publicades.

 

Incumplimient de les Condicions Generals

L'Ajuntament de Viladecans podrà adoptar les normes i mesures de seguretat que en cada moment consideri oportunes per garantir que l'accés i la participació per part dels Clients de la Plataforma es desenvolupen d'acord amb les presents Condicions Generals i amb subjecció al disposat en la normativa vigent aplicable.

En qualsevol moment, l'Ajuntament de Viladecans podrà requerir al Client la informació que consideri necessària per verificar el compliment de qualsevol d'aquestes condicions.

Sense necessitat de complir o realitzar cap tràmit o comunicació prèvia, l'Administrador de la Plataforma podrà, en qualsevol moment:

(i) Bloquejar temporalment o retirar de forma definitiva la informació i els continguts que s'hagi incorporat a la Plataforma quan tingui sospita o la certesa que els mateixos puguin infringir el disposat en les condicions generals i/o en la normativa legal aplicable.

(ii) Restringir o suspendre la participació en la Plataforma de qualsevol Client, inclús expolsar-lo de forma definitiva en cas d’incompliment de qualsevol de les condicions generals i/o en la normativa legal aplicable.

 

Condicions per la venda de Productes

5.1.- ENTREGA DEL PRODUCTE

El responsable de la venda del producte és en tot moment el Venedor oferent.

La relació jurídica corresponent a la compravenda dels Productes és entre el Client i el Venedor al qual realitza la seva comanda. L'Ajuntament de Viladecans no té cap control sobre els Venedors ni els Productes que ofereixen i, en conseqüència, l'Ajuntament de Viladecans no assumeix cap responsabilitat que pogués correspondre als Venedors.

(i) L'Ajuntament de Viladecans no es responsabilitza ni ofereix cap garantia que els Productes o Serveis sol·licitats als Venedors a través de la plataforma siguin de les característiques o qualitat esperades pel Client.

És responsabilitat del Client comprovar que el Producte rebut és l'adquirit així com el bon estat de la mercaderia (qualitat i quantitat) en el moment de l'entrega efectiva. Si el client detectés alguna incidència ho haurà de notificar el motiu de la mateixa al Venedor del Productes.

(ii) L'Ajuntament de Viladecans no garanteix que els Venedors acceptaran totes les comandes dels Clients, aquells poden rebutjar la comanda per qualsevol raó. Demanem als Venedors que en el seu cas, comuniquin el rebuig amb caràcter immediat als Clients mitjançant els canals que la Plataforma posa a la seva disposició o bé transmitent-ho a l'ajuntament de Viladecans per qualsevol de les vies permeses.

(iii) Els productes dels venedors podran ser comercialitzats en territori nacional (Península i Balears).

(iv) La venda en línia és vàlida i aplicable a Espanya.

(v) Els venedors i els compradors són responsables de complir amb totes les lleis i regulacions aplicables a la compravenda a Espanya.

(vi) Les disposicions anterior no afecten els seus drets legals dels Clients enfront del Venedors.


5.2.- RECLAMACIONS PER PRODUCTES DEFECTUOSOS

Qualsevol reclamació haurà de tramitar-se pel Client davant el Venedor responsable de la venda. El venedor és responsable de la reparació o substitució dels productes defectuosos. Per tant, si el Client no quedes satisfet amb la qualitat dels Productes entregats per un venedor i volgués el reemborsament, reducció proporcional del preu o qualsevol altre tipus de compensació, haurà de contactar directament amb el Venedor que li va vendre el Producte intentant arribar a un acord. Aquesta mediació no assegura el reemborsament o compensació de cap producte, ja que la decisió final és del Venedor.

No obstant això, l'Ajuntament de Viladecans podrà dur a terme accions contra un Venedor que no presti de manera correcte els seus serveis.

En cas d'haver de portar-se a terme la devolució d'algun producte per part del Client, aquest serà qui assumeixi el cost d'enviament de la devolució.

 

5.3.- DEVOLUCIONS

Cada comerç compta amb la seva pròpia política de devolucions que podràs trobar en la seva fitxa de comerciant. En aquesta queda reflectit el procés de devolució amb l'establiment, si es retorna la totalitat de l'import o, si per contra, el canvi s'abonarà en un tiquet regal per a una futura compra en l'establiment.

No obstant això, existeixen una sèrie de normatives bàsiques per a totes elles.

Si ja has rebut la teva comanda i vols realitzar una devolució de la compra, comptes amb 14 dies naturals, a partir de la recepció de la comanda per a retornar el producte.No és necessari indicar el motiu de la devolució, sempre que, es realitzi en el termini definit.

El dret de desistiment no s'aplica a tots els productes, per tant no podran realitzar-se devolucions de:

  • Béns peribles.
  • Articles precintats que no puguin retornar-se una vegada oberts.

(Si tens dubtes respecte a aquest punt, t'aconsellem que llegeixis la política de privacitat del comerç en qüestió).

  • Articles personalitzats.5.4.- RECLAMACIONS

Els litigis se solucionen directament entre el Client i el Venedor.

El Client i el Venedor hauran d'intentar per tots els mitjans arribar a una resolució amigable del litigi.

Segons el cas, el litigi declarat donarà lloc a bé al reemborsament del Producte sol·licitat o bé el reemborsament d'aquest.

En cas que el Venedor i el Client tinguin la condició d'empresari i consumidor, respectivament, conforme el disposat en el Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 21 de maig de 2013, la Comissió Europea facilita una plataforma de resolució extrajudicial de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç, a través de la qual els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions. 


Enviaments

Els comerços disposen de diferents empreses de paqueteria, pots trobar la informació concreta dels terminis de lliurament i despeses d'enviament en la Fitxa del Comerç.

 

Responsabilitats

7.1- RESPONSABILITAT DE L'AJUNTAMENT DE VILADECANS

L'Ajuntament de Viladecans no serà responsable en cap cas de:

(i) L'incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incorre el client en el seu accés a la Plataforma i/o utilització de les informacions contingudes en aquesta. Tampoc es fa responsable de l'ús il·legítim de terceres persones que puguin fer dels noms de la marca, noms de productes, marques comercials registrades o no que, no sent propietat de l'Ajuntament de Viladecans, aparegui a la Plataforma.

(ii) La informació que s'ofereix a la Plataforma sobre els Venedors, ja que aquesta informació és proporcionada per aquests.

(iii) Els actes i omissions de tercers proveïdors de servei, amb independència de quins d'ells tinguin vinculació contractual amb l'ajuntament de Viladecans.

(iv) Les interrupcions dels serveis produïdes per errors produïts pels proveïdors d'accés o per condicions transitòries d'Internet, o, per problemes derivats del sistema informàtic, software de connexió o navegació, xarxa telefònica, ADSL, cable, satèl·lit i qualsevol altra infraestructura de transport o comunicacions.

(v) Les alteracions que es produeixin per interferències voluntàries o involuntàries i/o pel mal ús del mateix i/o programes, per exemple, virus, caigudes de servidors, esborrat d'arxius, danys en la base de dades, incendis, explosions, inundacions, accions violentes de tercers, problemes elèctrics (excés o falta de corrent), o qualsevol altre que afecti o puguin afectar el funcionament dels equips, serveis i/o a la informació emmagatzemada en aquests.

(vi) Les caigudes del servidor del client derivades d'un ús exclusiu o erroni dels recursos del mateix o dels recursos assignats al mateix, atacs externs o errors al hardware o software i similars.

(vii) Els errors ocasionats pel mal funcionament del servidor, les adreces de correu electrònic del Venedor, i la falta de comunicació a l'ajuntament de Viladecans dels canvis d'adreces electròniques, desinformació per negligència del Venedor.

(viii) Les circumstàncies alienes al control de l'Ajuntament de Viladecans, incloent-hi, sense limitació, la motivada per forces majors com pèrdua accidental d'informació per qualsevol causa aliena a l'Ajuntament de Viladecans, els deterioraments dels equips terminals del Venedor per mal ús responsabilitat del Venedor, així com errors o defectes en la configuració del client i similars.

(ix) Els danys i perjudicis de qualsevol mena que pugui sofrir el Venedor o tercers, que portin errors, o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions, i/o per causes imputables a tercers, proveïdors de serveis.

(x) Els productes afegits a la plataforma ni de possibles incidències, declinant la responsabilitat al Venedor.

(xi) La demora o falta de compliment si la mateixa fos atribuïble a circumstàncies alienes al nostre control raonable. Aquesta disposició no afecta el dret del Client a rebre el Producte en el període de temps raonable estimat o a rebre l'oportú reemborsament pel cas que el Venedor no pogués subministrar la comanda en el temps establert per qualsevol causa aliena al nostre control raonable, si bé la responsabilitat en aquests casos serà exclusiva del Venedor.

(xii) L'Ajuntament de Viladecans no assumeix responsabilitat de cap mena per les ofertes, accions, productes i continguts dels venedors.

 

7.2 PROMOCIÓ, COMERCIALITZACIÓ I VENDA

L'Ajuntament de Viladecans no és responsable ni directament ni indirectament de cap de les informacions, continguts, afirmacions i expressions que continguin els productes comercialitzats pels venedors.

 

7.3 RESPONSABILITAT DELS CLIENTS

El client es compromet a fer ús de les utilitats i/o serveis oferits per l'Ajuntament de Viladecans mitjançant la Plataforma de Conformitat amb la Llei, aquest Avís Legal, les condicions particulars publicades per alguns serveis i demès avís i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i les bons costums generalment acceptades i l'ordre públic.

Cada client respondrà als danys i perjudicis causats a l'Ajuntament de Viladecans, als venedors, a altres Clients de la Plataforma o a qualsevol altre tercer per l'incompliment de qualsevol de les condicions generals. En particular, cada client respondrà per la informació i continguts que, en el seu cas, incorpori a la Plataforma.

El client mantindrà indemne a l'ajuntament de Viladecans, el seu personal directiu, administradors, representants i empleats, per qualsevol reclamació o demanda de tercers per l'incompliment de les condicions generals i altres polítiques que s'entenen incorporades al present o per la violació de qualsevol d'aquestes lleis o drets de tercers.

El client es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, realitzar actes de comunicació pública, transformar o modificar els continguts de la Plataforma, inclosos marques, noms comercials o signes distintius, a menys que es compti amb l'autorització del titular dels drets, ni a suprimir, manipular o qualsevol forma d'alterar el "copyright" i altres dades identificatives de la reserva de drets.

El client ha d'abstenir-se d'obtenir o intentar obtenir els continguts fent servir per això mecanismes diferents dels que, en el seu cas, s'hagin ficat a la seva disposició o, en general, dels que es facin servir habitualment en Internet sempre que, aquests últims, no comportin un risc de dany o inutilització de la plataforma i/o els seus continguts.

Per accedir a la informació continguda en la Plataforma i fer ús dels serveis oferits, els menors d'edat han d'obtenir prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals.

La responsabilitat en la determinació dels continguts i serveis als quals accedeixin els menors d'edat correspon a les persones a les quals es troba a càrrec. Com a través d'Internet és possible accedir a continguts que puguin ser inapropiats per menors, s'informa els Clients de l'existència de programes informàtics que permeten limitar o controlar els continguts als quals puguin accedir els menors.

 

Nul·litat parcial. Renúncia

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions Generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà únicament a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les condicions generals en tota la resta, tenint tal disposició, o la part de la mateixa que resulti afectada per no posada.

L'Ajuntament de Viladecans podrà no exercir algun dels drets i facultats conferits en aquest document, el que no implica en cap cas la renúncia d'aquests, salvat el reconeixement exprés i per escrit per part de l'Ajuntament de Viladecans. L'omissió per l'Ajuntament de Viladecans a exigir l'estricte compliment de qualsevol terme contractual en una o més ocasions no li provarà del dret a exigir l'estricte compliment de la(es) obligació(ns) contractual(s) a posteriori.

 

Jurisdicció

Aquestes condicions general es regeixen per la legislació espanyola. Per resoldre les qüestions litigioses que es plantegen relacionades amb la Plataforma serà competent l'ordre jurisdiccional amb competència en l'àmbit territorial de Viladecans.