Acord de Col·laboració Mercantil de l'Ajuntament de Viladecans

CLÀUSULES

PRIMERA.- OBJECTE

El present Annex té per objecte regular la relació entre l'Ajuntament de Viladecans i el venedor perquè aquest pugui publicar, promocionar i vendre els seus productes a través de la Plataforma www.compra08840.com.
Aquesta relació es regirà tant pels termes especificats a continuació, com per Condicions Generals que es troben disponibles a la mateixa plataforma.

Les Condicions Generals podran ser modificades per l'Ajuntament de Viladecans en qualsevol moment, d'acord amb el recollit en aquestes, comunicant-ho al venedor a través de la Plataforma i estaran en vigor des del moment de la signatura del Contracte del qual porta causa aquest Annex.

L'Ajuntament de Viladecans facilitarà al venedor l'accés a una àrea de gestió privada o back office des del qual podrà gestionar les comandes associades a les vendes dels seus productes realitzades en la Plataforma, visualitzar la relació de comissions generades per aquestes vendes i gestionar el seu catàleg de productes.
 

SEGONA.- OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT DE VILADECANS

L’Ajuntament de Viladecans està obligat a supervisar la liquidació dels pagaments corresponents al venedor d'acord amb el que es disposa en la clàusula QUARTA d'aquest Acord.
L’Ajuntament de Viladecans està obligat al manteniment i bon funcionament de la plataforma compra08840, així com de l'àrea privada del venedor.
 

TERCERA.- OBLIGACIONS DEL VENEDOR

El venedor declara, garanteix i pacta amb Ajuntament de Viladecans que:

3.1 El venedor declara ser una persona física o jurídica degudament constituïda, donada d'alta i vàlidament existent i compta amb totes les facultats corporatives necessàries per desenvolupar la seva activitat comercial.
El venedor compta amb la capacitat legal i totes les facultats i autoritats necessàries per a atorgar el present Acord, executar les seves obligacions en virtut del mateix i utilitzar els Serveis en ell recollits.

3.2 El venedor complirà totes les lleis i reglaments aplicables, especialment les obligacions tributàries sorgides de la venda dels productes efectuada a través de la Plataforma compra08840.

3.3 El venedor declara que tota la informació subministrada per ell a l'Ajuntament de Viladecans:

(i) És veritable, precisa, completa, vàlida i no enganyosa; en cas d'existir algun canvi respecte a la citada informació, el venedor el notificarà immediatament a l'Ajuntament de Viladecans;

(i) No infringeix els drets o interessos de cap tercer.

3.4 El venedor declara que els productes publicats en la Plataforma compra08840 (ja sigui directament, ja amb l'assistència de l'Ajuntament de Viladecans o d'un tercer) són de la seva propietat, o bé està degudament autoritzat per a transmetre'ls, així com que no vulneren cap dret de tercers, i que compleixen la totalitat dels estàndards, normes i reglaments aplicables del lloc d'origen, venda o importació, així com les normes i reglaments aplicables relatius a la importació i exportació de béns.

3.5 El venedor complirà la normativa relativa als drets dels consumidors en tota la seva extensió (devolucions, garanties, etc.), i acatarà les mesures que imposin les autoritats reguladores respecte a la retirada, devolució, reclamació i destrucció de productes amb problemes de qualitat o defectuosos indemnitzant els clients per tots els danys provocats pels productes venuts a través de la Plataforma compra08840. El venedor és l'únic responsable de la descripció dels productes i preus posats a la disposició dels clients en la plataforma. L’Ajuntament de Viladecans no és responsable ni directament ni indirectament de cap de les informacions, continguts, afirmacions i expressions que continguin les publicacions i productes comercialitzats pel venedor, que és el responsable d'emetre, a sol·licitud del Client, la factura corresponent a les compres realitzades.

3.6 El venedor operarà professionalment de bona fe i no realitzarà en la Plataforma compra08840 cap acció fraudulenta o maliciosa, competirà de manera deshonesta ni pertorbarà les operacions normals o processos empresarials de la Plataforma.

3.7 El venedor s'abstindrà d'induir directament o indirectament o animar els compradors a transferir el pagament de transaccions en la Plataforma compra08840 fora de línia o a través d'altres canals de pagament o liquidació.

3.8 El venedor declara que les operacions realitzades amb els clients ho són en nom i per compte del VENEDOR. L’Ajuntament de Viladecans no assumeix cap responsabilitat per les vendes realitzades entre VENEDOR i Client. El venedor mantindrà indemne l'Ajuntament de Viladecans de qualsevol reclamació del Client o de tercers respecte dels productes que posi a la venda en la Plataforma compra08840. El venedor es compromet al fet que l'estoc de productes posats a la disposició del Client en la Plataforma estigui actualitzat.

3.9 El venedor s'abstindrà de transferir el seu Compte de venedor en la plataforma compra08840 a cap altra persona o d'autoritzar qualsevol persona a utilitzar el seu Compte sense l'autorització prèvia i per escrit de l'Ajuntament de Viladecans.
Qualsevol operació, acció o compromís que es dugui a terme a través del Compte del venedor es considerarà realitzada per aquest i ell serà l'únic responsable de totes les conseqüències legals.

3.10 El venedor permetrà que l'Ajuntament de Viladecans realitzi avaluacions relatives a la legalitat dels productes publicats en la Plataforma compra08840, podent desenvolupar ocasionalment proves per a determinar l'autenticitat dels documents subministrats pel venedor i la qualitat i autenticitat dels seus productes, i les conseqüències de la falsedat en aquesta informació.

3.11 El venedor accepta que l'Ajuntament de Viladecans podrà eliminar qualsevol contingut publicat en la Plataforma que pugui infringir qualsevol norma exigible, d'acord amb el que s'indica en les Condicions Generals. 

A títol d'exemple:

- Informació que l'Ajuntament de Viladecans consideri maliciosa, enganyosa, imprecisa o fraudulenta;

- Informació de la qual l’Ajuntament de Viladecans consideri que suposa una infracció o podria suposar una infracció dels drets o interessos de tercers;

- Informació que l'Ajuntament de Viladecans cregui que incompleix alguna norma legal, o que consideri una difamació, obscena, sexualment explícita, nociva per als menors o no vinculada a l'activitat comercial;

- Qualsevol informació de producte que quedi fora de l'àmbit de marca.

El venedor ha de comprometre's, doncs, al fet que l'estoc de productes posats a la disposició del Client en la Plataforma estigui actualitzat.

El venedor es compromet fermament a enviar els Productes en el termini establert en la Plataforma Compra08840 i a dipositar les comandes segons el contracte signat amb CORREUS en l'àmbit logístic amb les modalitats de Paq. Estàndard (lliurament en 48-72 hores) i Paq. Prèmium (lliurament en 24 hores).

3.12 El
venedor, mitjançant la signatura d'aquest Acord accepta les Condicions Generals de la Plataforma www.compra08840.com
 

QUARTA.- REMUNERACIÓ, LIQUIDACIÓ I PAGAMENT

4.1 El preu de compra del Producte ofert en la Plataforma www.compra08840.com serà fixat pel venedor, que és qui fa la venda al Client.
El preu, fixat en euros, serà amb IVA INCLÒS, la qual cosa serà expressament assenyalat en la fitxa descriptiva del producte.
El pagament de les compres efectuades pel Client serà efectuat mitjançant targeta de crèdit o dèbit o a través de moneda Vilawatt.

4.2.- La Plataforma efectua els pagaments a través d'una passarel·la gestionada per l'empresa Wannme, la qual cosa comporta un cost associat a la transacció d'un 1.1% (cost del TPV inclòs). Per seguretat, Wannme necessita un certificat de titularitat bancària referit a l'IBAN que es consigni.

Les condicions de cobrament per part dels comerços seran de 5 dies després de l'acceptació de la venda i l'enviament o recollida del producte per part del client.

Els comerços que participin en la plataforma compra08840 cediran les seves dades a l'empresa Wannme que haurà de complir amb les condicions de seguretat de la RGPD.

4.3.- Actualització.
L’Ajuntament de Viladecans es reserva el dret d'actualitzar les comissions indicades i en el cas de fer-lo, ho comunicarà als venedors.

4.4.- WANNME remetrà al venedor la factura corresponent als serveis prestats durant els 30 dies anteriors compresos en l'última liquidació.

4.5 – WANNME presentarà la liquidació dels pagaments efectuats pels Clients en la Plataforma, feta la deducció de la comissió citada, i efectuarà el pagament al VENEDOR mitjançant transferència bancària al compte corrent proporcionat a l'
Ajuntament de Viladecans.
En el supòsit de devolució d'abonaments al client final, es procedirà amb el venedor a la seva regularització en el mensual següent d'haver-se generat aquesta devolució.

CINQUENA.- INDEPENDÈNCIA

Les parts actuen amb total independència i cadascuna d'elles assumeix la responsabilitat en el desenvolupament i execució de les seves accions, exonerant de qualsevol mena de responsabilitat l'altra part i deixant-la indemne "lato sensu" per les reclamacions de tercers de qualsevol índole que tinguin origen amb motiu d'incompliment de les seves obligacions o inobservança del compliment de qualsevol normativa vigent en cada cas i, especialment, les que tinguin origen en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
 

SISENA.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Detallat en l'annex de protecció de dades personals.
 

SETENA.- PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

El venedor autoritza i concedeix a l’Ajuntament de Viladecans de manera gratuïta, i durant el període de durada de l'Acord, una llicència no exclusiva i intransferible per usar les marques, logotips, noms comercials, noms de domini i signes distintius única i exclusivament per al seu ús per l'Ajuntament de Viladecans per a la promoció dels productes en la Plataforma. S'estarà, en tot cas, al recollit en les Condicions Generals. 

A la finalització del contracte actual per qualsevol causa, totes dues parts cessaran immediatament en l'ús dels Drets de Propietat Intel·lectual i/o industrial de l'altra part i retornaran immediatament a l'altra part qualsevol material que contingui qualsevol signe distintiu de l'altra part.
 

OCTAVA.- CESSIÓ

El venedor no podrà cedir els drets i obligacions dimanants d'aquest Acord a tercers sense el previ consentiment escrit de l’Ajuntament de Viladecans.